Regulamin

Regulamin

firmy Systemia s. r. o.
z siedzibą w Smetanova 131, 250 82 Úvaly,
IČ 28513177, VAT CZ28513177, zarejestrowana w rejestrze handlowym
pod sygnaturą C 147064 w Sądzie Rejestracyjnym w Pradze.

Zgodnie z § 1751 (1) ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks Cywilny, Warunki Sprzedawcy regulują wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z umowy kupna zawartej na odległość na stronie internetowej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie pomiędzy Sprzedawcą a inną osobą fizyczną (konsumentem, Kupującym) poza przedsiębiorstwem Kupującego.

Dane kontaktowe sprzedawcy
Systemia s. r. o., ID 28513177, VAT CZ28513177 (płatnik VAT)
Adres: Smetanova 131, 250 82 Úvaly, Republika Czeska
strona internetowa: www.tropiko.eu, www.tropiko.at, www.tropiko.cz, www.tropiko.de, www.tropiko.it, www.tropiko.fr, www.tropiko.hu, www.tropiko.sk
tel: +420 722241426
email: sale@tropiko.eu, sprzedaz@tropiko.pl

Umowa kupna
Umowa konsumencka jest umową sprzedaży, jeżeli stronami umowy są z jednej strony sprzedawca, a z drugiej konsument. Propozycją zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zapytania ofertowego znajdującego się na stronie internetowej sprzedawcy.
Sprzedawca potwierdza Kupującemu otrzymanie zamówienia. Sprzedawca może dokonać telefonicznej weryfikacji ważności zamówienia. Sprzedawca informuje Kupującego (mailowo, telefonicznie) o terminie realizacji zamówienia. Potwierdzenie (przyjęcie) zamówienia przez Sprzedającego prowadzi do zawarcia umowy kupna. Wszystkie oferty sprzedaży towarów zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy są niewiążące i Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna tych towarów.
Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży Kupujący akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu wysłania zamówienia, w tym cenę zamówionego towaru podaną w potwierdzonym zamówieniu.

Cena
Cena zawsze zawiera podatek od wartości dodanej (VAT) obowiązujący w Republice Czeskiej. Konsument, który jest płatnikiem podatku VAT z krajów Unii Europejskiej, zwraca się do Sprzedawcy o indywidualną korektę ceny w zamówieniu lub drogą mailową. Cena podana w ofercie pozostaje ważna przez okres wskazany na stronie internetowej Sprzedawcy lub poprzez potwierdzenie zamówienia (wskazanie daty dostawy). Na cenę całkowitą składa się cena produktów, usług, opłaty bankowe oraz cena transportu wskazana na stronie internetowej Sprzedawcy.
Cena zgodnie z umową kupna może być zapłacona: przelewem bankowym, PayPal, za pobraniem lub gotówką w siedzibie firmy.
Dokument podatkowy jest wydawany nabywcy po zapłaceniu ceny zakupu.
W przypadku płatności z góry, towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty od kupującego. W przypadku płatności przy odbiorze (za pobraniem) towar jest wysyłany nie później niż w drugim dniu roboczym po potwierdzeniu (przyjęciu) zamówienia. W przypadku towarów lub usług wykonywanych na zamówienie, klient jest informowany o terminie wysyłki.

Dostawa
Sprzedawca dostarcza zamówiony towar Konsumentowi za pośrednictwem zewnętrznego przewoźnika (Poczta Czeska, Dachser, Gebrüder Weiss, PPL, Schenker,…). Czas dostawy w Czechach jest nie dłuższy niż 2 dni robocze od potwierdzenia (przyjęcia) zamówienia, w krajach UE około 5 dni roboczych. Po otrzymaniu towaru od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania i zgłoszenia wszelkich wad przewoźnikowi oraz udokumentowania ich fotograficznie. Późniejsze roszczenia nie będą brane pod uwagę.
Sprzedawca wysyła dokument podatkowy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sprzedawca może przesłać drogą elektroniczną instrukcje lub inne informacje dotyczące produktu (film montażowy,…).
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego części przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży, w porozumieniu z Kupującym, w następujących przypadkach: towar nie jest już produkowany lub dostarczany, cena towaru uległa znacznej zmianie, towar jest sezonowy lub istnieje ryzyko uszkodzenia z powodu warunków klimatycznych (mróz) w momencie dostawy.

Prawo do odstąpienia od umowy kupna
Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kar. Odstąpienie od umowy kupna musi być w sposób widoczny doręczone sprzedawcy w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towaru, na adres firmy lub elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zwrot towaru musi nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od wysłania odstąpienia do Sprzedawcy. Konsument zwraca towar na adres sprzedawcy nieuszkodzony i bez śladów użytkowania (nienoszony), najlepiej w oryginalnym opakowaniu. Procedura zwrotu towaru może być wcześniej uzgodniona ze sprzedawcą drogą mailową. Wraz ze zwracanym towarem kupujący przesyła kopię paragonu, dokumentu podatkowego lub zamówienia oraz dane do zwrotu – konto bankowe. Sprzedawca ma 10 dni na realizację odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy kupna, kupujący ponosi koszty zwrotu towaru do sprzedawcy.
Jeżeli zwracany towar jest uszkodzony, zużyty lub częściowo zużyty, sprzedawca ma prawo do odszkodowania wobec kupującego. Sprzedawca dokona potrącenia szkody z roszczeniem Kupującego o zwrot ceny zakupu.

Skargi
W przypadku reklamacji kupujący kontaktuje się ze sprzedawcą i negocjuje z nim tryb rozpatrywania reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są pod adresem sprzedawcy lub bezpośrednio u producenta.

Ochrona danych osobowych
Wszelkie przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w ramach działalności gospodarczej reguluje Regulamin ochrony danych osobowych Systemia s.r.o. w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Przepisy końcowe
Niniejszy Regulamin obowiązuje w brzmieniu podanym na stronie internetowej Sprzedawcy w dniu zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku sporu, decydująca jest czeska wersja językowa warunków. Spory będą rozstrzygane w Republice Czeskiej, w języku czeskim, zgodnie z prawem czeskim.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich
Do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna właściwa jest Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą przy ul. Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, nr ID: 000 20 869, adres internetowy: www.coi.cz.

Obchodní podmínky

společnosti Systemia s. r. o.
se sídlem Smetanova 131, 250 82 Úvaly,
IČ 28513177, DIČ  CZ28513177 zapsaná v obchodním rejstříku
pod spisovou značkou C 147064 u rejstříkového soudu v Praze.

Obchodní podmínky prodávajícího upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané na dálku na internetových stránkách, emailem nebo telefonicky mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (spotřebitel, kupující) mimo podnikatelskou činnost kupujícího.

Kontaktní údaje prodávajícího
Systemia s. r. o., IČ 28513177, DIČ  CZ28513177 (plátce DPH)
adresa: Smetanova 131, 250 82 Úvaly, Česká republika
internetové stránky: www.tropiko.eu, www.tropiko.at, www.tropiko.cz, www.tropiko.de, www.tropiko.it, www.tropiko.fr, www.tropiko.hu, www.tropiko.sk
telefon: +420 722241426
email: prodej@tropiko.cz, sale@tropiko.eu

Kupní smlouva
Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně prodávající a na druhé straně spotřebitel. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je odeslání řádně vyplněného poptávkového formuláře umístěného na internetové stránce prodávajícího.
Prodávající potvrzuje přijetí objednávky kupujícímu. Prodávající může ověřit platnost objednávky telefonicky. Prodávající informuje kupujícího (emailem, telefonicky) o termínu vyřízení objednávky. Potvrzením (akceptací) objednávky prodávajícím dochází k uzavření kupní smlouvy. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na internetových stránkách prodávajícího jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na toto zboží.
Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce.

Cena
Cena je vždy uvedena včetně daně z přidané hodnoty (DPH) platné na území České republiky. Spotřebitel, který je plátce DPH ze zemí EU, požádá prodávajícího o úpravu ceny individuálně v objednávce nebo emailem. Cena uvedená v nabídce zůstává v platnosti po dobu uvedenou na internetových stránkách prodávajícího nebo potvrzením vyřízení objednávky (s uvedením termínu doručení). Celkovou cenu tvoří cena výrobků, služeb, bankovní poplatky a cena dopravy uvedená na internetových stránkách prodávajícího.
Cenu dle kupní smlouvy lze uhradit: bankovním převodem, systémem PayPal, na dobírku nebo hotově v sídle společnosti.
Daňový doklad je kupujícímu vystaven po uhrazení kupní ceny.
V případě zálohové platby je zboží odesláno po přijetí platby od kupujícího. V případě platby při doručení (dobírkou) je zboží odesláno nejpozději druhý pracovní den po potvrzení (akceptaci) objednávky. U zboží nebo služeb zhotovených na zakázku je o termínu odeslání zákazník informován.

Dodání
Prodávající dodá objednané zboží spotřebiteli prostřednictvím externího dopravce (Česká pošta,  Dachser, Gebrüder Weiss, PPL, Schenker,…). Doba doručení v České republice je nejdéle 2 pracovní dny od potvrzení (akceptace) objednávky, v zemích EU přibližně 5 pracovních dnů. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a všechny závady oznámit přepravci a fotograficky zdokumentovat. Na pozdější reklamaci zásilky nebude brán zřetel.
Daňový doklad prodávající zasílá elektronicky emailem. Prodávající může elektronicky zaslat návod nebo další informace k výrobku (montážní video,…).
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, výrazným způsobem se změnila cena zboží, jde o zboží sezónního charakteru nebo při doručení hrozí poškození vlivem klimatických podmínek (mráz).

Práva na odstoupení od kupní smlouvy
Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu firmy nebo elektronicky emailem. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 2 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Spotřebitel vrátí zboží na adresu prodávajícího nepoškozené a bez známek používání (neopotřebené), nejlépe v původním obalu. Postup vrácení zboží lze s prodávajícím předem dojednat emailem. Spolu s vráceným zbožím kupující zašle kopii dokladu o převzetí, daňový doklad nebo objednávku a údaje pro vrácení platby – bankovní spojení. Prodávající má 10 dnů na vyřízení odstoupení od smlouvy.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
Pokud je vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Prodávající škodu započítá proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Reklamace
V případě reklamace zboží kupující kontaktuje prodávajícího a dojedná s ním postup vyřízení reklamace. Reklamace se vyřizují na adrese prodávajícího nebo přímo u výrobce.

Ochrana osobních údajů
Veškeré nakládání s osobními údaji získanými při obchodní činnosti se řídí Podmínkami ochrany osobních údajů společnosti Systemia s.r.o. ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. V případě sporu je rozhodující česká jazyková verze obchodních podmínek. Spory jsou řešeny na území České republiky, v českém jazyce podle českého práva.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.