Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych, o którym mowa w art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „GDPR”) jest Systemia s.r.o. (zwana dalej „Administratorem”).

Administrator nie wyznaczył żadnego inspektora ochrony danych.

Dane kontaktowe Administratora
Systemia s. r. o., nr rej. 28513177, nr VAT. CZ28513177 (płatnik VAT)
adres: Smetanova 131, 250 82 Úvaly, Republika Czeska
strony internetowe: www.tropiko.eu, www.tropiko.at, www.tropiko.cz, www.tropiko.de, www.tropiko.it, www.tropiko.fr, www.tropiko.hu, www.tropiko.sk
telefon: +420 722241426
e-mail: sale@tropiko.eu

Dane osobowe
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, która jest zainteresowanym lub kupującym (dalej zwanym „Zainteresowanym”).
Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, która może być zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do określonego identyfikatora (takiego jak nazwisko, adres, telefon i e-mail).

Przetwarzanie danych.
Kontroler przetwarza dane osobowe przekazane przez Zainteresowanego lub otrzymane przez Kontrolera na podstawie zamówienia.
Administrator przetwarza dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do realizacji umowy.

Cel przetwarzania danych jest następujący:

 • Obsługa zamówienia Interesanta.
 • Wysyłanie informacji handlowych i działania marketingowe.

Uzasadniony cel przetwarzania danych jest następujący:

 • Wykonanie umowy pomiędzy Zainteresowanym (kupującym) a Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b GDPR.
 • Uzasadniony interes Administratora w świadczeniu marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR.
 • Zgoda Zainteresowanego na przetwarzanie danych w celu zapewnienia marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania informacji handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a GDPR w związku z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U., o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego w przypadku braku zamówienia towarów lub usług.

Podczas składania zamówienia wymagane są dane osobowe w celu pomyślnej obsługi zamówienia (nazwisko i adres, osoba kontaktowa). Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy. Zawarcie umowy lub jej wykonanie przez Administratora nie jest możliwe bez podania danych osobowych.

Administrator podejmuje indywidualne decyzje w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 GDPR. Zainteresowany wyraża wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.

Administrator przechowuje dane osobowe:

 • Przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego.
 • Do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, jednak maksymalnie przez okres 20 lat.

Po upływie okresu przechowywania danych osobowych, Administrator niszczy dane osobowe.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych są osoby zajmujące się dostawą towarów i usług (przewoźnicy), płatnościami, obsługą sklepu internetowego oraz usługami marketingowymi.
Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw spoza UE oraz do organizacji międzynarodowych.

Prawa Zainteresowanej Strony.
Na warunkach określonych w GDPR, Zainteresowany posiada:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych na mocy art. 15 GDPR;
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych na mocy art. 16 GDPR, oraz prawo do ograniczenia przetwarzania na mocy art. 18 GDPR;
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych na mocy art. 17 GDPR
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na mocy art. 21 GDPR
 • prawo do przenoszenia danych na mocy art. 20 GDPR
 • prawo do wycofania swojej zgody w wiadomości przesłanej pisemnie lub elektronicznie na adres e-mail Administratora;
 • prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Republiki Czeskiej, o ile prawa do ochrony danych zostały naruszone.

Bezpieczeństwo danych osobowych
Kontroler podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia danych i dokumentów.
Dostęp do danych osobowych ma tylko upoważniona osoba (osoby) Kontrolera.

Postanowienia końcowe
Zainteresowany wyraża zgodę na niniejsze warunki zamawiając towar lub usługę.